Danh bạ website doanh nghiệp

English | Vietnamese

Vietnam Hotels

TRANG CHỦ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

DANH BẠ

TIN TỨC & SỰ KIỆN

QUẢNG CÁO

DỊCH VỤ WEB

 
 
 Danh bạ > Kinh tế - Thương mại > Quảng cáo, Thiết kế
  
Website Quảng cáo - Thiết kế

<<<  1  2  Tiếp>>>

 
Qu&#7843;ng cáo ngoài tr&#7901;i, Qu&#7843;ng cáo bi&#7875;n t&#7845;m l&#7899;n
In l&#7883;ch, L&#7883;ch n&#259;m m&#7899;i
Gi&#7899;i thi&#7879;u d&#7883;ch v&#7909; in l&#7883;ch qu&#7843;ng cáo n&#259;m m&#7899;i cho khách hàng
Công ty C&#7893; ph&#7847;n INPHUN PCS VietNam
http://www.inphunpcs.com
IN PHUN PCS Vi&#7879;t Nam - Nhà in chuyên nghi&#7879;p: IN PHUN KH&#7892; L&#7898;N trên các ch&#7845;t li&#7879;u B&#7841;t Hiflex, &#272;&#7873; can PP, Gi&#7845;y &#7843;nh, Gi&#7845;y PP, V&#7843;i l&#7909;a, V&#7843;i toan, Film Backlit... ph&#7909;c v&#7909; ngành thi&#7871;t k&#7871; qu&#7843;ng cáo & trang trí. CUNG C&#7844;P THI&#7870;T B&#7882; QU&#7842;NG CÁO: Giá ch&#7919; X, giá cu&#7889;n, Thi&#7871;t b&#7883; ph&#7909;c v&#7909; các h&#7841;ng m&#7909;c qu&#7843;ng cáo khác. Hãy liên h&#7879; ngay v&#7899;i chúng tôi &#273;&#7875; &#273;&#432;&#7907;c t&#432; v&#7845;n và ph&#7909;c v&#7909; t&#7853;n n&#417;i.
Công ty Qu&#7843;ng Cáo M&#7929; S&#417;n
http://www.myson.com.vn
T&#7915; nh&#7919;ng th&#7921;c ti&#7877;n c&#7911;a M&#7929; S&#417;n và trên góc &#273;&#7897; Nhà Qu&#7843;ng cáo chuyên nghi&#7879;p, chúng tôi mu&#7889;n chia s&#7869; nh&#7919;ng kinh nghi&#7879;m quý báu trong vi&#7879;c xây d&#7921;ng th&#432;&#417;ng hi&#7879;u, qu&#7843;ng bá s&#7843;n ph&#7849;m cùng Quý Khách Hàng b&#7857;ng nh&#7919;ng gi&#7843;i pháp h&#7907;p lý nh&#7845;t. S&#7921; l&#7899;n m&#7841;nh c&#7911;a các b&#7841;n t&#7841;o nên s&#7921; thành công c&#7911;a chúng tôi!
Công ty c&#7893; ph&#7847;n TM-DV-Qu&#7843;ng cáo Thiên Hà
http://www.galaxy-adv.com
Thi&#7871;t k&#7871;, in &#7845;n, qu&#7843;ng cáo brochure, folder, catalogue. &#272;&#7891; h&#7885;a, k&#7929; x&#7843;o hình &#7843;nh, TVC - Panel- Trailer 3D. eCatalog - Flash Intro - Presentation
V&#259;n phòng Ki&#7871;n trúc CDH
http://kientruc-cdh.com
T&#432; v&#7845;n thi&#7871;t k&#7871; ki&#7871;n trúc xây d&#7921;ng công trình dân d&#7909;ng, công c&#7897;ng và công trình công nghi&#7879;p.
Công ty C&#7893; ph&#7847;n Phát tri&#7875;n Th&#432;&#417;ng m&#7841;i &#272;i&#7879;n t&#7917; Vi&#7879;t Nam
http://www.vietnamtradefair.com
Chuyên &#273;&#259;ng ký tên mi&#7873;n, thi&#7871;t k&#7871; trang web, cung c&#7845;p gi&#7843;i pháp th&#432;&#417;ng m&#7841;i &#273;i&#7879;n t&#7917;, in thi&#7871;t k&#7871; &#273;&#297;a CD
Công Ty Qu&#7843;ng Cáo M&#7929; Thu&#7853;t ÁNH SÁNG &#272;&#7864;P
http://www.anhsangdep.com
S&#7843;n Xu&#7845;t Phim - Qu&#7843;ng Cáo &#272;a Truy&#7873;n Thông - T&#7893; Ch&#7913;c S&#7921; Ki&#7879;n; ASD Productions chuyên s&#7843;n xu&#7845;t phim ,&#7843;nh qu&#7843;ng cáo,thi&#7871;t k&#7871; m&#7929; thu&#7853;t &#273;a truy&#7873;n thông, t&#7893; ch&#7913;c s&#7921; ki&#7879;n . &#272;&#7897;i ng&#361; chuyên nghi&#7879;p v&#7899;i phim tr&#432;&#7901;ng, phòng ch&#7909;p hình và phòng d&#7921;ng phim và k&#7929; x&#7843;o t&#7841;i công ty.
TVC FILMMAKER GROUP
http://nhalamphim.com
Linh vuc: S&#7843;n xu&#7845;t phim qu&#7843;ng cáo, Trang web c&#7911;a nhóm làm phim qu&#7843;ng cáo chuyên nghi&#7879;p. A website of professional filmmaker group.
CÔNG TY QU&#7842;NG CÁO & TRUY&#7872;N THÔNG TIÊU &#272;I&#7874;M
www.focusasia.com.vn
Thay m&#7863;t Công ty Qu&#7843;ng cáo & Truy&#7873;n Thông Tiêu &#272;i&#7875;m tôi xin &#273;&#432;&#7907;c g&#7917;i t&#7899;i quý công ty l&#7901;i chào trân tr&#7885;ng và h&#7907;p tác. Công ty Qu&#7843;ng cáo & Truy&#7873;n Thông Tiêu &#272;i&#7875;m là m&#7897;t trong nh&#7919;ng Công ty &#273;&#7847;u tiên &#7903; Vi&#7879;t Nam xây d&#7921;ng nên nh&#7919;ng th&#432;&#417;ng hi&#7879;u m&#7841;nh, kh&#7859;ng &#273;&#7883;nh Giá tr&#7883;, Khát v&#7885;ng và Tài n&#259;ng c&#7911;a các Doanh nhân Vi&#7879;t nam trên con &#273;&#432;&#7901;ng chinh ph&#7909;c th&#7883; tr&#432;&#7901;ng trong n&#432;&#7899;c và qu&#7889;c t&#7871;.
Quang cao truyen thong Pro-motion
http://www.pro-motionvn.com
V&#7899;i tri&#7871;t lý kinh doanh: Khong ng&#7915;ng sáng t&#7841;o, không ng&#7915;ng n&#7895; l&#7921;c và không ng&#7915;ng hoàn thi&#7879;n. S&#7921; ra &#273;&#7901;i c&#7911;a Pro-motion &#273;ánh d&#7845;u b&#432;&#7899;c phát tri&#7875;n l&#7899;n m&#7841;nh v&#7873; Qu&#7843;ng cáo truy&#7873;n thông, xây d&#7921;ng qu&#7843;ng bá th&#432;&#417;ng hi&#7879;u t&#7841;i Vi&#7879;t nam. Hi&#7879;n t&#7841;i pro-motion ho&#7841;t &#273;&#7897;ng chuyên nghi&#7879;p trong các l&#297;nh v&#7921;c: Xây d&#7921;ng và Phát tri&#7875;n th&#432;&#417;ng hi&#7879;u, s&#7843;n xu&#7845;t các th&#7875; lo&#7841;i phim và kinh doanh thi&#7871;t b&#7883; &#272;i&#7879;n &#7843;nh Truy&#7873;n hình, phòng h&#7897;i th&#7843;o hi&#7879;n &#273;&#7841;i v&#7899;i các trang thi&#7871;t b&#7883; Video và Audio tích h&#7907;p... Chúng tôi có &#273;&#7897;i ng&#361; chuyên gia &#273;&#432;&#7907;c &#273;ào t&#7841;o r&#7845;t c&#417; b&#7843;n, &#273;&#7891;ng th&#7901;i có m&#7897;t m&#7841;ng l&#432;&#7899;i c&#7897;ng tác viên là các &#273;&#7889;i tác trong và ngoài n&#432;&#7899;c. Th&#7871; m&#7841;nh c&#7911;a Pro-motion hi&#7879;n nay là ho&#7841;t &#273;&#7897;ng s&#7843;n xu&#7845;t phim qu&#7843;ng cáo ph&#7909;c v&#7909; cho nhu c&#7847;u qu&#7843;ng bá th&#432;&#417;ng hi&#7879;u c&#7911;a các doanh nghi&#7879;p.
Tr&#7845;n Biên Co.,Ltd.
http://www.tranbienco.com
Gioi thieu website: Cty chuyên thi&#7871;t k&#7871; trang trí showroom, cafe, shop, quán &#259;n....&#272;&#7863;c bi&#7879;t t&#432; v&#7845;n thi công hòan thi&#7879;n c&#259;n h&#7897; trung-cao c&#7845;p v&#7899;i chi phí th&#7845;p nh&#7845;t.Ngòai ra còn là nhà t&#7913; v&#7845;n và thi công sân v&#432;&#7901;n c&#7843;nh quan, cung c&#7845;p cây xanh công trình, cây xanh n&#7897;i th&#7845;t, d&#7883;ch v&#7909; trang trí-ch&#259;m sóc sân v&#432;&#7901;n.
Công ty Thi&#7871;t k&#7871; m&#7841;ng Vi&#7879;t Nam - Vinaweb
www.vinaweb.com
Công ty Vinaweb ho&#7841;t &#273;&#7897;ng trong l&#297;nh v&#7921;c thi&#7871;t k&#7871; m&#7841;ng và TM&#272;T. Các d&#7883;ch v&#7909;: Thi&#7871;t k&#7871; website, &#272;&#259;ng ký tên mi&#7873;n, Cho thuê máy ch&#7911;, Qu&#7843;ng bá website, Qu&#7843;n tr&#7883; web
Pico Int'l
http://www.pico.com
Pico Int'l la tap doan da quoc gia tren the gioi, hoat dong tren linh vuc Global Event Marketing, cung cap cac dich vu lien quan toi: Thiet ke, Dan dung, To chuc cac Hoi cho - Trien lam - Event trong va ngoai nuoc. Tai Viet nam chung toi co mat tai hai thanh pho lon Ha noi, T.p Hcm

Công ty C&#7893; ph&#7847;n AMC
http://www.amcexpress.com.vn
Gi&#7899;i thi&#7879;u d&#7883;ch v&#7909; qu&#7843;ng cáo, phát chuy&#7875;n nhanh, v&#7853;n chuy&#7875;n hàng hóa trong và ngoài n&#432;&#7899;c. D&#7883;ch v&#7909; ki&#7873;u h&#7889;i, &#272;&#7841;i lý vé máy bay.

Công ty qu&#7843;ng cáo Hoàng Gia
http://www.hoanggia-adv.com
Th&#7921;c hi&#7879;n các ch&#432;&#417;ng trình qu&#7843;ng cáo truy&#7873;n hình, in &#7845;n, thi&#7871;t k&#7871; chuyên nghi&#7879;p
Prowo Advertising - Marketing Consultant
http://www.prowo.com
Là m&#7897;t doanh nghi&#7879;p tr&#7867; ho&#7841;t &#273;&#7897;ng v&#7899;i các ch&#7913;c n&#259;ng: T&#432; v&#7845;n ti&#7871;p th&#7883; : thi&#7871;t l&#7853;p kinh phân ph&#7889;i và h&#7879; th&#7889;ng kinh doanh. L&#7853;p k&#7871; ho&#7841;ch marketing và qu&#7843;ng cáo. T&#7893; ch&#7913;c các s&#7921; ki&#7879;n th&#432;&#417;ng m&#7841;i. Thi&#7871;t k&#7871; qu&#7843;ng cáo - in &#7845;n. Xây d&#7921;ng và phát tri&#7875;n website doanh nghi&#7879;p
VIETNAM ARCHITECTURE & ART
http://www.vietaa.com
T&#432; v&#7845;n thi&#7871;t k&#7871; thi công trang trí công trình ki&#7871;n trúc n&#7897;i ngo&#7841;i th&#7845;t m&#7929; thu&#7853;t &#7913;ng d&#7909;ng
CÔNG TY TNHH TV_TM_DV_GI&#7842;I PHÁP TR&#7920;C TUY&#7870;N V&#296;NH NAM
http://www.vinhnamsolution.com.vn
V&#297;nh Nam Solution Co., Ltd là công ty chuyên v&#7873; l&#297;nh v&#7921;c thi&#7871;t k&#7871; website, cung c&#7845;p domain & hosting, t&#432; v&#7845;n và thi&#7871;t k&#7871; website th&#432;&#417;ng m&#7841;i &#273;i&#7879;n t&#7917;
Cty TNHH Thi&#7871;t k&#7871; Qu&#7843;ng cáo, Phát tri&#7875;n Ph&#7847;n m&#7873;m TIN T&#431;&#7902;NG VINA
http://www.vntrust.com
Cty Thi&#7871;t k&#7871; Qu&#7843;ng cáo, Web và Phát tri&#7875;n Ph&#7847;n M&#7873;m TIN T&#431;&#7902;NG VINA. Gi&#7899;i thi&#7879;u, xây d&#7921;ng, phát tri&#7875;n th&#432;&#417;ng hi&#7879;u c&#7911;a s&#7843;n ph&#7849;m và công ty là &#273;&#7883;nh h&#432;&#7899;ng s&#7889;ng còn trên th&#7883; tr&#432;&#7901;ng ngày nay. &#272;&#259;ng ký tên mi&#7873;n, thi&#7871;t k&#7871; website, qu&#7843;ng cáo s&#7843;n ph&#7849;m, th&#432;&#417;ng hi&#7879;u trên internet, Thi&#7871;t k&#7871; in &#7845;n t&#7901; r&#417;i, brochure, logo, poster....ecatalogue, s&#7843;n xu&#7845;t phim qu&#7843;ng cáo, L&#7853;p trình ph&#7847;n m&#7873;m &#7913;ng d&#7909;ng qu&#7843;n tr&#7883; doanh ngh&#7883;êp, ph&#7847;n m&#7873;m qu&#7843;n lý b&#7857;ng t&#7845;t c&#7843; các ngôn ng&#7919; thông d&#7909;ng....

 

<<<  1  2  Tiếp>>>

 
 
 
DANH BẠ WEBSITE
 
Chính phủ, Tổ chức

Kinh tế, Thương mại

Du lịch, Thể thao
Giáo dục, Đào tạo

Sản xuất, Tiêu dùng

Tin học, Viễn thông

Văn hoá, Giải trí

Y tế, Sức khoẻ
Website các tỉnh
Trang vàng thế giới
 
 
DỊCH VỤ
 
Thư ngỏ đăng ký vào danh bạ

Đăng ký vào danh bạ

Quảng bá Website

Trao đổi logo, banner
 
 
WEBSITE THƯƠNG MẠI
 
Các nước Châu Á

Các nước Châu Âu

Các nước Bắc Mỹ

Các nước Nam Mỹ
Các nước Châu Phi
Châu Đại Dương
Các nước khác
 
 
 
 
 
 
Tài trợ bạc

Tour Operator in Vietnam >>>

Du lịch Sa Pa - Cty du lịch

 

 
 
 

 Copyright©2001-2015 VietnamTradeFair.com All rights reserved.
 Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Điện tử Việt Nam
 ĐC: Ngõ 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội, Tel: 04 35735928
 Số ĐKKD: 0103003424; Ngày cấp: 02/1/2004; Giám đốc: Phan Văn Thu

Dịch vụ | Danh bạ | Quảng cáo

Giới thiệu Công ty | Điều khoản sử dụng | Qui định | Thông tin cá nhân | Hướng dẫn | Liên hệ